eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní
Celkové hodnotenie
Učitelia: 73%, 3 hlasy
Žiaci: 0%, 0 hlasov

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Späť

Vypracovaním tejto štúdie nás poveril Inštitút UNESCO pre informačné technológie vo vzdelávaní (IITE). Jej cieľom je lepšie porozumieť fenoménu digitálnych technológií (niekedy skrátene len DT) a ich potenciálu v  predprimárnom vzdelávaní, a tak podporiť komplexný rozvoj detí skôr, než idú do školy. S ohľadom na požiadavky a výzvy 21. storočia sa snažíme identifikovať rôzne aspekty, ktoré súvisia s týmto fenoménom, rozpoznať jeho silné a rizikové stránky a kvalifikovane odhadnúť trendy jeho budúceho vývoja. Chceme sa pokúsiť sformulovať princípy a odporúčania, ktoré by mohli pomôcť pedagógom, rodičom a manažérom školskej politiky plánovať ďalší rozvoj v tejto oblasti a špecifikovať nové ciele pre intenzívnejší pedagogický výskum súvisiaci s touto problematikou.

Zameriavame sa výlučne na formálne predprimárne vzdelávanie – čiže vzdelávanie v materských školách, a nie používanie digitálnych technológií v rodinách. Zaujímajú nás však aj rôzne formy vzťahov medzi materskými školami a rodičmi detí, presnejšie tých vzťahov, ktoré sa týkajú používania DT v procese učenia sa detí. Z tohto pohľadu teda úloha DT v rodinách nášmu záujmu celkom neuniká.

Využívame pritom tri zdroje informácií: (a) komunikáciu so sedemnástimi spolupracujúcimi materskými školami z deviatich krajín sveta; (b) štúdium vedeckej a odbornej literatúry, ktorá skúma, ako možno podporiť učenie sa detí v predprimárnom vzdelávaní pomocou DT a ako možno tieto technológie integrovať do rozmanitých každodenných aktivít v materskej škole, a tiež (c) naše vlastné skúsenosti z vývoja inovácií a realizácie výskumných projektov v materských školách v kontexte DT.

Uvedomujeme si mimoriadnu náročnosť a mnohorozmernosť tejto úlohy – napríklad aj vďaka prítomnosti tzv. digitálnej priepasti2. Digitálne technológie nie sú rovnako prístupné všetkým deťom vo všetkých končinách sveta, a to ani v inštitucionálnych materských školách, ani mimo nich – v rodinách. Sme však presvedčení, že je našou povinnosťou skúmať tento fenomén, aby sme lepšie rozumeli tomu, ako ho dnes plánovať a integrovať, a potom už zajtra lepšie zužitkovať jeho nevšedný potenciál.

Autor: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. a kol.
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS