eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Slovenská literatúra pre 4. ročník stredných škôl a 8. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM
Celkové hodnotenie
Učitelia: 0%, 0 hlasov
Žiaci: 20%, 1 hlas

Slovenská literatúra pre 4. ročník stredných škôl a 8. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM

Späť

Obsah:

 3

...

Úvod

 4

...

Slovenská poézia po roku 1945

 5

...

Povojnová nepretržitosť

 5

...

Nadrealizmus

 5

...

Symbolizmus

 6

...

Sociálno funkčná literatúra

 7

...

Mravy a láska k blížnemu

 7

...

Katolícka moderna

 8

...

Krvou písané životy a diela

 8

...

Básnická generácia 1944

 9

...

Obdobie schematizmu

 10

...

Ján Kostra

 15

...

Pavol Horov

 18

...

Vojtech Mihálik

 23

...

Zmerali si svoju poéziu s univerzom

 23

...

Generácia 1956

 23

...

Milan Rúfus

 28

...

Miroslav Válek

 32

...

Básnické zoskupenie konkretistov

 32

...

Ján Stacho

 35

...

Ľubomír Feldek

 37

...

Ján Buzássy

 39

...

Kamil Peteraj

 40

...

Nové témy, nové formy

 40

...

Osamelí bežci

 41

...

Peter Repka

 42

...

Ivan Štrpka

 41

...

Univerzitní básnici

 44

...

Ján Štrasser

 45

...

Skupina poppoézie

 46

...

Barbarská generácia

 48

...

Andrijan Turan

 49

...

Zo súčasnej slovenskej lyriky

 49

...

Štefan Strážay

 51

...

Štefan Moravčík

 53

...

Daniel Hevier

 54

...

Teodor Križka

 57

...

Úlohy na zhrnutie poznatkov o súčasnej slovenskej poézii

 58

...

Slovenská dráma po roku 1945

 59

...

Štefan Králik

 64

...

Peter Karvaš

 72

...

Ivan Bukovčan

 77

...

Osvald Zahradník

 83

...

Súčasná slovenská dramatická tvorba

 83

...

Ján Solovič

 88

...

Milan Lasica a Július Satinský

 92

...

Stanislav Štepka

 96

...

Viliam Klimáček

 99

...

Úlohy na zhrnutie poznatkov o súčasnej dramatickej tvorbe

 100

...

Slovenská literárna veda po roku 1945

 101

...

Andrej Mráz

 102

...

Alexander Matuška

 103

...

Milan Pišút

 104

...

Ján Števček

 105

...

Viliam Marčok

 106

...

Viliam Obert

 113

...

Úlohy na zhrnutie poznatkov o literárnej vede

 113

...

Slovenské literárne časopisy

 114

...

Slovenské názvy základných diel básnikov a dramatikov svetovej literatúry

 115

...

Teória literatúry

 115

...

Štylistické prostriedky modernej poézie

 117

...

Dramatické žánre

 118

...

Hudobno-dramatické žánre

 119

...

Film, rozhlas, televízia

 119

...

Esejistický štýl

 120

...

Náučný štýl

 122

...

Test na zopakovanie učiva

 125

...

Poznámky na záver (pre vyučujúcich)

 126

...

Použitá literatúra

Autor: PhDr. Jozef Varga, PhD.
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS