eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Pracovný zošit z matematiky pre 3. ročník odborných učilíšť
Celkové hodnotenie
Učitelia: 80%, 1 hlas
Žiaci: 63%, 6 hlasov

Pracovný zošit z matematiky pre 3. ročník odborných učilíšť

Obsah

Číslo strany

Názov kapitoly

2

Úvod

3

1. Prirodzené a desatinné čísla

3

1.1. Čítanie a písanie prirodzených a desatinných čísel, číselný rad, porovnávanie čísel

6

1.2. Sčítanie prirodzených a desatinných čísel

8

1.3. Odčítanie prirodzených a desatinných čísel

10

1.4. Násobenie prirodzených a desatinných čísel

12

1.5. Delenie prirodzených a desatinných čísel

14

1.6. Delenie prirodzených čísel so zvyškom

16

2. Percentá

16

2.1. Pojem percento, základ, percentová časť a promile

18

2.2. Výpočet percentovej časti

20

2.3. Výpočet základu.

22

2.4. Výpočet počtu percent

22

3. Jednotky dĺžky

24

3.1. Jednotky dĺžky a ich použitie

26

3.2. Obvod štvorca

28

3.3. Obvod obdĺžnika

30

3.4. Písomná práca

32

3.5. Obvod trojuholníka

34

3.6. Obvod kruhu, dĺžka kružnice

36

3.7. Obvody obrazcov zložených z geometrických útvarov

38

4. Jednotky obsahu

38

4.1. Jednotky obsahu a ich použitie

40

4.2. Obsah štvorca

42

4.3. Obsah obdĺžnika

44

4.4. Obsah trojuholníka

46

4.5. Obsah kruhu

48

4.6. Obsahy obrazcov zložených z geometrických útvarov

50

5. Kocka, kváder a hranol

50

5.1. Povrch kocky

52

5.2. Povrch kvádra a hranola

54

6. Jednotky objemu

54

6.1. Jednotky objemu a ich použitie

56

6.2. Objem kocky

58

6.3. Objem kvádra a hranola

60

7. Jednotky času

62

Písomná práca

Autor: Mgr. Lýdia Melišková
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
Rok vydania: 2014
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS