eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Občianska náuka pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 45%, 4 hlasy
Žiaci: 74%, 14 hlasov

Občianska náuka pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymázia s osemročným štúdiom

Späť

OBSAH
Slová na úvod
3
1. tematický celok SOCIÁLNE VZŤAHY V ĽUDSKEJ SPOLOČNOSTI
Jakub študuje vznik a vývoj ľudskej spoločnosti
6
Jakub skúma štruktúru ľudskej spoločnosti a vzťahy v nej
8
Jakub sa dozvedel o existencii veľkých spoločenských skupín a o rozvrstvení ľudskej
spoločnosti
10
Jakub hľadá odpoveď na otázku: „Prečo sa mení usporiadanie ľudskej spoločnosti?“
12
Jakub spoznáva rozmanitosť obyvateľstva na našej planéte
14
Jakub spoznáva náboženskú rozmanitosť obyvateľstva našej planéty
16
Jakub zisťuje, že sťahovanie obyvateľstva sa nedialo iba v minulosti
18
Jakub sa opäť stretáva s multikultúrnosťou
20
Jakub zisťuje, prečo sú vo svete vojny
22
Samotestovacie úlohy
24
Názory žiakov 7. ročníka istej základnej školy
27
2. tematický celok OBČIANSKY ŽIVOT AKO PROCES FORMOVANIA DEMOKRACIE
Vznik štátu
28
Vývoj a funkcie štátu
30
Znaky štátu a znaky Slovenskej republiky
32
4
Formy vlády a politické režimy v štáte
34
Štát, štátne občianstvo
36
Historický pohľad na občianstvo, občiansku spoločnosť
38
Občianska spoločnosť v našom súčasnom štáte
40
Demokracia a jej princípy, predpoklad občianskej spoločnosti
42
Základné ľudské práva a slobody
44
Ďalšie práva a slobody občanov v demokratických štátoch
46
Slobodné voľby v demokratickom štáte
48
Samospráva ako prvok občianskej participácie
50
Participácia na živote triedy, triedna samospráva
52
Participácia žiakov na živote školy, žiacka školská samospráva
54
Pravidlá v živote školskej triedy
56
Školský poriadok
58
Činnosť územnej obecnej samosprávy
60
Začnite vy aj vaši rodičia participovať na živote obce
62
Participácia v širšom spoločenskom prostredí – dobrovoľníctvo
64
Samotestovacie úlohy
66
Prílohy
69

Autor: Mgr. Alena Drozdíková
Vydavateľstvo: SPN
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS