eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Matematika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - 1.časť
Celkové hodnotenie
Učitelia: 60%, 20 hlasov
Žiaci: 56%, 23 hlasov

Matematika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - 1.časť

Späť

Obsah:

5 ... 1.1 Druhá a tretia mocnina
13 ... 1.2 Mocniny s mocniteľom – prirodzeným číslom
19 ... 1.2 Počítanie s mocninami s prirodzeným mocniteľom (rozširujúce učivo)
23 ... 1.3. Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami
27 ... 1.4. Zápis veľkých a malých čísel v tvare a · 10n (kde 1 ≤ a <10, n ∈ N)
33 ... 1.5. Počítanie s veľkými a malými číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku
38 ... 1.6. Druhá a tretia odmocnina
45 ... 2 Pytagorova veta
45 ... 2.1 Pytagorova veta – definícia
62 ... 2.2 Použitie Pytagorovej vety pri riešení praktických úloh
66 ... 3 Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc
66 ... 3.1 Jednoduché lineárne rovnice, riešené pomocou ekvivalentných úprav
75 ... 3.2 Jednoduché lineárne nerovnice
89 ... 3.3 Jednoduché lineárne rovnice s neznámou v menovateli
97 ... 3.4 Vyjadrenie neznámej zo vzorca
102 ... Riešenie slovných (kontextových) úloh, ktoré sa dajú riešiť pomocou lineárnej rovnice alebo nerovnice
116 ... 4 Súmernosť v rovine
116 ... Osová súmernosť, os súmernosti. Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti
122 ... 4.2 Stredová súmernosť, stred súmernosti. Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti
128 ... Výsledky
142 ... Metodické poznámky pre učiteľov
Autor: RNDr. Viera Kolbaská
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS