eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 2. časť
Celkové hodnotenie
Učitelia: 100%, 2 hlasy
Žiaci: 88%, 5 hlasov

Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 2. časť

Obsah

Číslo strany Názov kapitoly
5 5 Grafické znázorňovanie závislostí
5 5.1 Pravouhlá sústava súradníc
18 5.2 Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy závislostí.
Súvis grafu s niektorými základnými vlastnosťami závislostí (rast, klesanie, najväčšie a najmenšie hodnoty)
32 5.3 Priama a nepriama úmernosť ako druhy závislostí. Graf a rovnica priamej a nepriamej úmernosti
45 5.4 Lineárna závislosť. Graf a rovnica lineárnej funkcie
61 6 Podobnosť geometrických útvarov
61 6.1 Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti
69 6.2 Podobnosť trojuholníkov
76 6.3 Riešenie výpočtových a konštrukčných úloh pomocou podobnosti. Použitie podobnosti pri meraní výšok a vzdialeností
84 7 Štatistika
84 7.1 Štatistické prieskumy, triedenie, početnosť, tabuľky
92 7.2 Grafické znázornenie údajov.
Grafy a diagramy, ich tvorba, čítanie a interpretácia
101 8 Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch
107 8.1 Valec, jeho sieť, objem a povrch
110 8.2 Kužeľ, jeho sieť, objem a povrch
113 8.3 Ihlan, jeho sieť, objem a povrch
116 8.4 Guľa a rez guľou. Objem a povrch gule
119 Výsledky
136 Metodické poznámky pre učiteľov
Autor: RNDr. Viera Kolbanská
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
Rok vydania: 2014
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS