eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Matematika az alapiskola 4. osztálya számára / Matematika pre 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Celkové hodnotenie
Učitelia: 100%, 2 hlasy
Žiaci: 71%, 9 hlasov

Matematika az alapiskola 4. osztálya számára / Matematika pre 4. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Späť

Obsah

 3

...

Szóbeli összeadás és kivonás a 100-as számkörben  

 7

...

Többjegyű számok  

 9

...

Szóbeli összeadás és kivonás  

 14

...

Szorzás  

 20

...

Fél, harmad…  

 23

...

Bennfoglaló osztás  

 25

...

Egyenlő részekre osztás  

 27

...

Osztás  

 30

...

Műveletvégzés tízesátlépés nélkül  

 33

...

Szorzás és osztás 2-vel, 5-tel, 10-zel, 4-gyel és 8-cal  

 42

...

Összeadás tízesátlépéssel  

 48

...

Szorzás és osztás 3-mal, 6-tal, 9-cel és 7-tel  

 56

...

Kivonás tízesátlépéssel  

 59

...

Ismétlés

Autor: RNDr. Pavol Černek, CSc.
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2011
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS