eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Magyar nyelv - Tankönyv a középfokú szakmunkásképző iskolák 1–3. osztálya számára / Maďarský jazyk - učebnica pre 1.–3. ročník učebných odborov SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským
Celkové hodnotenie
Učitelia: 0%, 0 hlasov
Žiaci: 100%, 5 hlasov

Magyar nyelv - Tankönyv a középfokú szakmunkásképző iskolák 1–3. osztálya számára / Maďarský jazyk - učebnica pre 1.–3. ročník učebných odborov SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským

Späť

Obsah:

 

 

NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

 5

...

A nyelv és a beszéd

 5

...

Hány nyelven beszélnek az európaiak?

 6

...

Európa nyelvei

 6

...

Regionális és kisebbségi nyelvek

 7

...

Az idegen nyelvek ismeretének fontossága

 7

...

Hány nyelv van a világon?

 8

...

Hányan beszélnek egy nyelvet?

 8

...

A nyelvek eredet szerinti osztályozása

 9

...

A kommunikáció alapfogalmai

 9

...

Mi a kommunikáció?

 10

...

Az állatok és az emberek kommunikációja közti különbségek

 11

...

Példák az állatok kommunikációjára

 12

...

A kommunikációs folyamat további tényezői

 13

...

A közlés módjai

 14

...

Mindennapi beszédhelyzeteink

 14

...

Kapcsolatfelvétel

 14

...

Köszönés

 16

...

Megszólítás

 17

...

Bemutatkozás, bemutatás

 18

...

Szándéknyilvánítás

 19

...

Beszélgetés

 

 

A szöveg

 21

...

A szöveg fogalma

 23

...

Szövegalkotás

 24

...

A lényeg kiemelése a szövegből

 26

...

Szövegtípusok

 27

...

Nyilvános célra, írásos formában készülő szövegek

 

 

 

 

 

SZÓTAN

 32

...

A szókészlet

 32

...

Szókészletünk felosztása a szavak használatának gyakorisága szerint

 33

...

Szókészletünk felosztása a szavak használati körének szempontjából

 33

...

A csoportnyelvek

 35

...

A magyar szókészlet gyarapodása

 36

...

A szóalkotás módjai

 38

...

A szófajok rendszere

 39

...

I. Az igék

 39

...

Az ige fajai

 42

...

Az ige kategóriái

 42

...

Az ige jelezése és ragozása

 42

...

Az igetövek

 42

...

Az igéhez járuló mód- és időjelek

 43

...

Az igéhez járuló ragok

 46

...

II. A névszók

 46

...

1. A főnév

 50

...

2. A melléknév

 51

...

3. A számnév

 53

...

4. A névmások

 57

...

III. Az igenevek

 57

...

Az igenevek fajtái

 57

...

1. Főnévi igenév

 57

...

2. Melléknévi igenév

 57

...

3. Határozói igenév

 59

...

IV. A határozószók

 61

...

V. A viszonyszók

 61

...

A viszonyszók fajtái

 61

...

1. Névelők

 62

...

2. Névutók

 62

...

3. Kötőszók

 63

...

4. Igekötők

 63

...

5. Segédigék

 64

...

6. Módosítószók

 66

...

VI. Mondatszók

 68

...

A magyar nyelv szófaji rendszere

 73

...

A szavak jelentése

 73

...

A természetes és mesterséges jelek

 74

...

A nyelvi jelek

 

 

 

 

 

MONDATTAN

 77

...

A mondat fogalma

 77

...

A mondatok fajtái szerkezet szerint

 79

...

A mondatok fajtái a tartalom szerint

 80

...

A mondatok fajtái a logikai minőségük szerint

 81

...

Mondatrészek

 82

...

Az alany fajtái

 83

...

Az állítmány fajtái

 85

...

A bővítmények

 85

...

A tárgy

 86

...

A határozók

 92

...

A jelzők

 

 

 

 

 

STILISZTIKA

 95

...

A stílus és a stilisztika fogalma

 97

...

A stílusréteg és a stílusárnyalat fogalma

 103

...

A stílusrétegek jellemzése

 103

...

A társalgási (mindennapi, magánéleti) stílus

 105

...

A hivatalos stílus

 106

...

A közéleti (nyilvános) stílus

 108

...

A tudományos (szakmai) stílus

 110

...

A publicisztikai (sajtónyelvi, újságírói) stílus

 111

...

A szépirodalmi (művészi, esztétikai) stílus

 112

...

A zeneiség stíluseszközei

 114

...

A képszerűség stíluseszközei: a szóképek (trópusok)

 117

...

Mondatstilisztikai eszközök: az alakzatok (figurák)

Autor: PaedDr. Csicsay Károly; Mgr. Kulcsár Mónika
Vydavateľstvo: TERRA s.r.o
Rok vydania: 2013
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS