eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Magyar nyelv - Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 3. osztálya számára / Maďarský jazyk - Učebnica pre 3. ročník gymnázií a pre 3. ročník stredných odborných škôl
Celkové hodnotenie
Učitelia: 0%, 0 hlasov
Žiaci: 60%, 2 hlasy

Magyar nyelv - Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 3. osztálya számára / Maďarský jazyk - Učebnica pre 3. ročník gymnázií a pre 3. ročník stredných odborných škôl

Späť

Obsah:

 5

...

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS (Uzonyi Kiss Judit)

 7

...

SZÓALAKTAN

 7

...

A szóelemek fajtái és kapcsolódásuk sorrendje (Csicsay Károly)

 9

...

A névszókhoz járuló toldalékok (Uzonyi Kiss Judit

 11

...

A melléknevek és számnevek toldalékolása (Uzonyi Kiss Judit)

 12

...

Az igék toldalékolása (Uzonyi Kiss Judit

 

...

A szótőhöz járuló jelek és ragok fajtáinak áttekintése

 14

...

(Csicsay Károly

 18

...

SZÓJELENTÉSTAN

 18

...

A jelentés (Uzonyi Kiss Judit

 21

...

A hangalak és a jelentés viszonya (Csicsay Károly

 22

...

Az egyjelentésű, a többjelentésű és az azonos alakú szavak

24

...

A hasonló hangzású, a rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavak.

 28

...

A SZÓFAJOK ÉS TOLDALÉKOLÁSUK AMONDATBAN

 

...

Szerkezetek a szavak, a szókapcsolatok és a mondatok szintjén

 28

...

(Uzonyi Kiss Judit)

 31

...

A mondat fogalma, szerkezete és fajtái (Csicsay Károly)

 33

...

A mondatok fajtái a tartalom szerint (Uzonyi Kiss Judit

 34

...

A mondatok fajtái a logikai minőségük szerint (Csicsay Károly

 37

...

MONDATRÉSZEK (Uzonyi Kiss Judit)

 37

...

Az alany és az állítmány

 38

...

Az alany fajtái

 39

...

A állítmány fajtái

 39

...

Az igei állítmány

 42

...

A névszói és a névszói-igei állítmány

 

...

Fogódzók a névszói állítmányt tartalmazó

 44

...

mondatok megoldásához

 45

...

A további segédigék kérdése

 47

...

A főnévi igenév alanyi szerepben

 49

...

Bővítmények

 49

...

A tárgy (Uzonyi Kiss Judit)

 53

...

A határozók (Uzonyi Kiss Judit)

 54

...

Az eredet- és eredményhatározó (Uzonyi Kiss Judit)

 56

...

Az idő- és a helyhatározó (Uzonyi Kiss Judit)

 58

...

A számhatározó (Uzonyi Kiss Judit)

 58

...

Az állapot- és a módhatározó (Uzonyi Kiss Judit)

 62

...

Az eszköz- és a társhatározó (Uzonyi Kiss Judit)

 64

...

Az ok- és a célhatározó (Uzonyi Kiss Judit)

 68

...

A fok- és mértékhatározó (Uzonyi Kiss Judit)

 69

...

Az állandó határozó (Uzonyi Kiss Judit)

71

...

Fogódzók az állandó határozó megtalálásához (Csicsay Károly)

 72

...

A részeshatározó (Uzonyi Kiss Judit)

 72

...

A hasonlító határozó (Uzonyi Kiss Judit)

 83

...

A SZÓSZERKEZETEK (Csicsay Károly

 83

...

A hozzárendelő szószerkezetek

 85

...

Az alárendelő szószerkezetek

 85

...

A mellérendelő szószerkezetek

 89

...

AZ ÖSSZETETT MONDAT

 89

...

Az alárendelő összetett mondatok (Uzonyi Kiss Judit)

 

...

Az alárendelő összetett mondat elemzésének menete

 91

...

(Uzonyi Kiss Judit)

 92

...

A sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok (Uzonyi Kiss Judit)

 93

...

Jelzői alárendelő összetett mondat (Uzonyi Kiss Judit)

 93

...

A minőségjelzői alárendelő összetett mondat

 93

...

A mennyiségjelzői alárendelő összetett mondat

 93

...

A birtokos jelzői alárendelő összetett mondat

 94

...

Az értelmező jelzői alárendelő összetett mondat

 95

...

Az alanyi alárendelő összetett mondat (Uzonyi Kiss Judit)

 96

...

Az állítmányi alárendelő összetett mondat (Uzonyi Kiss Judit)

97

...

Az alanyi és az állítmányi alárendelő összetett mondat elkülönítése (Uzonyi Kiss Judit)

 98

...

A tárgyi alárendelő összetett mondat (Uzonyi Kiss Judit)

 99

...

Határozói alárendelő összetett mondat (Uzonyi Kiss Judit)

 99

...

A hely- és időhatározói alárendelő összetett mondat

 100

...

A számhatározói alárendelő összetett mondat

 102

...

Az állapot- és módhatározói alárendelő összetett mondat

 101

...

Az eszköz- és társhatározói alárendelő összetett mondat

 102

...

Az eredet- és eredményhatározói alárendelő összetett mondat

 102

...

Az ok- és célhatározói alárendelő összetett mondat

 103

...

A fok- és mértékhatározói alárendelő összetett mondat

 103

...

Az állandó határozói alárendelő összetett mondat

 104

...

A részeshatározói alárendelő összetett mondat

 104

...

A hasonlító határozói alárendelő összetett mondat

 107

...

Amellérendelő összetett mondat (Uzonyi Kiss Judit)

 111

...

Az összetett mondatok írásjelei (Csicsay Károly)

 112

...

A többszörösen összetett mondat (Csicsay Károly)

 114

...

Év végi ismétlés (Uzonyi Kiss Judit)

 116

...

Fogalomtár (Uzonyi Kiss Judit)

 117

...

Irodalom

Autor: dr. Uzonyi Kiss Judit; PaedDr. Csicsay Károly;
Vydavateľstvo: TERRA vydavateľstvo, s. r. o.
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS