eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Magyar nyelv az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára / Maďarský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM
Celkové hodnotenie
Učitelia: 0%, 0 hlasov
Žiaci: 100%, 1 hlas

Magyar nyelv az alapiskola 9. osztálya és a nyolcosztályos gimnázium 4. osztálya számára / Maďarský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom s VJM

Späť

Obsah:

5

...

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS

5

...

Szövegértés

9

...

A MAGYAR NYELV SZÓKINCSE

9

...

A nyelv és a beszéd

10

...

A magyar nyelv eredete

13

...

A szókészlet

14

...

A szókincs

15

...

A szókészlet eredete

21

...

A nyelvi rétegek

21

...

A nyelvjárások – tájnyelvi szavak

22

...

A köznyelv és az irodalmi nyelv

23

...

Az archaizmusok és a neologizmusok

26

...

A szaknyelv és a szleng

29

...

Szövegértés

33

...

SZÓALKOTÁS

33

...

A szóakotás módjai

33

...

A szóképzés

39

...

Szövegértés

42

...

Az összetett szavak

44

...

Az összetett szavak helyesírása

47

...

A szóalkotás egyéb módjai

49

...

Szövegértés

51

...

ISMÉTLÉS

62

...

Visszapillantó

79

...

Szövegértés

81

...

Szövegértés

83

...

Tollbamondások

87

...

FOGALMAZÁSTAN

87

...

Stílusgyakorlatok

90

...

A magánlevél

92

...

A hivatalos levél

95

...

I. iskolai dolgozat

96

...

Stílusgyakorlatok

98

...

A kérvény

100

...

Az életrajz és az önéletrajz

107

...

II. iskolai dolgozat

108

...

A plakát

109

...

Tömegtájékoztatási eszközök

114

...

III. iskolai dolgozat

116

...

Stílusgyakorlatok

Autor: Mgr. Bolgár Katalin; Mgr. Bukorné Danis Erzsébet
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS