eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Chémia pre učebné odbory SOŠ
Celkové hodnotenie
Učitelia: 70%, 8 hlasov
Žiaci: 82%, 17 hlasov

Chémia pre učebné odbory SOŠ

Späť

Učebnica chémie pre učebné odbory SOŠ predstavuje vzhľadom na svoje určenie stručný prehľad obsahu základných chemických disciplín, ktorými sú anorganická a organická chémia. Nevyhnutný základ týchto disciplín tvorí všeobecná chémia a v záverečnej časti sa prezentujú tie oblasti biochémie, ktoré sú dôležité pre túto časť stredoškolskej populácie u nás nielen v smere odbornej prípravy, ale aj ich každodenného života. Ťažiskom obsahu učiva sú tu vlastnosti a použitie dôležitých chemických látok z hľadiska ich praktického významu.

V didaktickom spracovaní je text systematicky diferencovaný podľa jeho významu. Typom písma sú odlíšené motivačné vstupy od základného učiva, farebnou podtlačou sú zvýraznené pojmy, ktoré tvoria nosný skelet didaktického systému chémie. Pre zvýšenie názornosti priebehu chemických reakcií sú reaktanty a produkty v rovniciach vyjadrené farebne podľa ich skupenstva. Obsah aj štruktúra žiackych a demonštračných pokusov podčiarkujú významný aspekt chémie ako experimentálnej vedy. Otázky a úlohy za jednotlivými témami tvoria spätnú väzbu z hľadiska upevňovania a overovania vedomostí žiakov.

Významnou motivačnou, ale aj funkčnou zložkou učebnice je celkový dizajn a grafická úprava, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu záujmu žiakov o tento, najmä pre svoju náročnosť, nie vždy obľúbený predmet. 

Obsah

6

...

1. CHÉMIA A LÁTKY

6

...

1.1. Chémia ako veda a chémia ako výroba

7

...

1.2. Vlastnosti látok

8

...

1.3. Chemická látka a zmes

10

...

1.4. Oddeľovanie zložiek zo zmesí

13

...

1.5. Vznik roztokov

14

...

1.6. Zloženie roztokov – výpočty

17

...

1.7. Voda

20

...

1.8. Vzduch

22

...

2. ČASTICE A CHEMICKÉ LÁTKY

22

...

2.1. Atómy, ich zloženie a štruktúra

24

...

2.2. Chemické prvky, ich názvy a značky

25

...

2.3. Periodická sústava chemických prvkov

25

...

2.4. Molekuly a chemické zlúčeniny

27

...

2.5. Vznik chemickej väzby

27

...

2.6. Ióny

28

...

3. CHEMICKÉ REAKCIE

28

...

3.1. Reaktanty a produkty v chemických reakciách

31

...

3.2. Chemické rovnice

33

...

3.3. Chemické zlučovanie a chemický rozklad

34

...

4. CHEMICKÉ VÝPOČTY

34

...

4.1. Látkové množstvo

36

...

4.2. Molárna hmotnosť

36

...

4.3. Výpočty na základe chemických rovníc

38

...

5. CHEMICKÉ PRVKY A ICH ZLÚČENINY

38

...

5.1. Vodík

39

...

5.2. Kyslík

40

...

5.3. Alkalické kovy

42

...

5.4. Halogény

43

...

5.5. Oxidačné číslo

44

...

5.6. Halogenidy

46

...

5.7. Oxidy

48

...

5.8. Kovové a nekovové prvky

51

...

6. KYSELINY, HYDROXIDY, SOLI

51

...

6.1. Vodné roztoky a pH

53

...

6.2. Kyseliny

53

...

6.2.1. Bezkyslíkaté kyseliny

53

...

6.2.2. Kyslíkaté kyseliny

55

...

6.3. Hydroxidy

57

...

6.4. Soli

60

...

7. UHLÍK A ORGANICKÉ ZLÚČENINY

60

...

7.1. Uhlík

61

...

7.2. Organické zlúčeniny

62

...

7.3. Uhľovodíky

62

...

7.3.1. Alkány

63

...

7.3.2. Alkény

64

...

7.3.3. Alkíny

64

...

7.3.4. Cykloalkány

64

...

7.3.5. Arény

65

...

7.3.6. Zdroje uhľovodíkov

66

...

7.3.7. Benzín

67

...

7.4. Deriváty uhľovodíkov

68

...

7.4.1. Halogénderiváty uhľovodíkov

68

...

7.4.2. Deriváty uhľovodíkov s kyslíkom

68

...

7.4.2.1. Hydroxyderiváty

69

...

7.4.2.2. Karboxylové kyseliny

71

...

8. BIOLÁTKY

71

...

8.1. Cukry – sacharidy

73

...

8.2. Lipidy

73

...

8.3. Bielkoviny - proteíny

75

...

9. CHEMICKÉ REAKCIE A ENERGIA V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH

76

...

9.1. Enzýmy a vitamíny

78

...

10. CHÉMIA A VÝŽIVA

Autor: Ing. Emil Adamkovič, CSc.
Vydavateľstvo: Tlačiarne BB, s.r.o., Banská Bystrica (www.tbb.sk)
Rok vydania: 2011
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS