eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 85%, 14 hlasov
Žiaci: 81%, 53 hlasov

Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah

7

...

1 Opakovanie

8

...

1.1 Zloženie látok

9

...

1.2 Rozdelenie látok

9

...

1.2.1 Zmesi

10

...

1.2.2 Chemicky čisté látky

12

...

1.3 Chemické reakcie a chemické rovnice

15

...

2 Chemické výpočty

16

...

2.1 Látkové množstvo

18

...

2.2 Molárna hmotnosť

20

...

2.3 Látkové množstvo a molárna hmotnosť v riešených úlohách

22

...

2.4 Vyjadrovanie zloženia roztokov. Hmotnostný zlomok

24

...

2.5 Hmotnostný zlomok v riešených úlohách

26

...

2.6 Vyjadrovanie zloženia roztokov. Koncentrácia látkového množstva

29

...

2.7 Koncentrácia v riešených úlohách

31

...

2.8 Zhrnutie učiva

32

...

2.9 Otázky a úlohy

32

...

2.9.1 Látkové množstvo a molárna hmotnosť (časti 2.1, 2.2)

33

...

2.9.2 Vyjadrovanie zloženia roztokov. Hmotnostný zlomok (časť 2.4)

35

...

2.9.3 Vyjadrovanie zloženia roztokov, Koncentrácia látkového množstva (časť 2.6)

37

...

3 Vlastnosti jednoduchých organických látok

38

...

3.1 Uhlík a jeho anorganické zlúčeniny

40

...

3.2 Uhlík a organické zlúčeniny

42

...

3.3 Organické zlúčeniny a organická chémia

44

...

3.4 Výnimočnosť atómu uhlíka. Väzby v organických zlúčeninách

45

...

3.5 Zhrnutie učiva

46

...

3.6 Otázky a úlohy

46

...

3.6.1 Uhlík a jeho anorganické zlúčeniny (časť 3.1), Uhlík a organické zlúčeniny (časť 3.2)

47

...

3.6.2 Organické zlúčeniny a organická chémia (časť 3.3), Výnimočnosť atómu uhlíka, Väzby v organických zlúčeniných (časť 3.4)

49

...

4 Uhľovodíky

50

...

4.1 Uhlie, ropa a zemný plyn – zdroje uhľovodíkov

51

...

4.2 Uhlie, ropa, zemný plyn a životné prostredie

52

...

4.3 Čo sú uhľovodíky?

54

...

4.4 Alkány

56

...

4.5 Alkény

57

...

4.6 Alkíny

58

...

4.7 Arény (aromatické uhľovodíky)

59

...

4.8 Zhrnutie učiva

60

...

4.9 Otázky a úlohy

60

...

4.9.1 Uhlie, ropa a zemný plyn – zdroje uhľovodíkov (časť 4.1), Uhlie, ropa, zemný plyn a životné prostredie (časť 4.2), Čo sú uhľovodíky? (časť 4.3)

61

...

4.9.2 Alkány (časť 4.4), Alkény (časť 4.5), Alkíny (časť 4.6), Arény (časť 4.7)

63

...

5 Deriváty uhľovodíkov

64

...

5.1 Čo sú deriváty uhľovodíkov? Halogénderiváty

66

...

5.2 Kyslíkaté deriváty

70

...

5.3 Zhrnutie učiva

71

...

5.4 Otázky a úlohy

71

...

5.4.1 Čo sú deriváty uhľovodíkov? Halogénderiváty (časť 5.1)

72

...

5.4.2 Kyslíkaté deriváty (časť 5.2)

75

...

6 Organické látky v živých organizmoch

76

...

6.1 Čo sú prírodné látky?

77

...

6.2 Sacharidy

82

...

6.3 Tuky

84

...

6.4 Bielkoviny

86

...

6.5 Biokatalyzátory

88

...

6.6 Zdravá výživa

89

...

6.7 Zhrnutie učiva

90

...

6.8 Otázky a úlohy

90

...

6.8.1 Čo sú prírodné látky? (časť 6.1), Sacharidy (časť 6.2), Tuky (časť 6.3)

91

...

6.8.2 Bielkoviny (časť 6.4), Biokatalyzátoty (časť 6.5), Zdravá výživa (časť 6.6)

93

...

7 Organické látky v bežnom živote

94

...

7.1 Plasty a syntetické vlákna

98

...

7.2 Čistiace a pracie prostriedky

100

...

7.3 Kozmetické prípravky

102

...

7.4 Pesticídy

103

...

7.5 Lieky

104

...

7.6 Látky nebezpečné

104

...

7.6.1 Drogy

108

...

7.6.2 Látky ohrozujúce životné prostredie človeka

109

...

7.7 Zhrnutie učiva

110

...

7.8 Otázky a úlohy

110

...

7.8.1 Plasty a syntetické vlákna časť 7.1), Čistiace a pracie prostriedky (časť 7.2), Kozmetické prípravky časť 7.3)

111

...

7.8.2 Pesticídy (časť 7.4), Lieky časť 7.5), Látky nebezpečné pre človeka (časť 7.6)

113

...

8 Laboratórne práce

114

...

8.1 Príprava roztokov I

115

...

8.2 Príprava roztokov II

116

...

8.3 Anorganické a organické látky

117

...

8.4 Sacharidy I

118

...

8.5 Sacharidy II

119

...

8.6 Bielkoviny I

120

...

8.7 Bielkoviny II

121

...

8.8 Bielkoviny III

122

...

8.9 Tuky

123

...

8.10 Vitamíny

124

...

8.11 Mydlá

126

...

9 Námety na projekty

130

...

10 Namiesto záveru

132

...

11 Riešenia otázok a úloh

141

...

12 Literatúra

142

...

13 Register

Autor: RNDr. Helena Vicenová; doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Vydavateľstvo: EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., Bratislava (www.expolpedagogika.sk)
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS