eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 68%, 7 hlasov
Žiaci: 72%, 28 hlasov

Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah

7

...

1 Opakovanie

8

...

1.1 Chemicky čisté látky a zmesi

9

...

1.2 Chemické reakcie

11

...

2 Zloženie látok

12

...

2.1 Chemické prvky a zlúčeniny

14

...

2.2 Atómy a chemické prvky

16

...

2.3 Názvy a značky chemických prvkov

18

...

2.4 Molekuly a chemické zlúčeniny

20

...

2.5 Ióny

21

...

2.6 Chemické vzorce a oxidačné číslo

22

...

2.7 Chemická väzba

26

...

2.8 Zhrnutie učiva

27

...

2.9 Otázky a úlohy

27

...

2.9.1 Chemické prvky a zlúčeniny (časť 2.1)

28

...

2.9.2 Atómy a chemické prvky (časť 2.2), Názvy a značky chemických prvkov (časť 2.3)

30

...

2.9.3 Molekuly a chemické zlúčeniny (časť 2.4), Ióny (časť 2.5)

31

...

2.9.4 Chemické vzorce a oxidačné číslo (časť 2.6), Chemická väzba (časť 2.7)

33

...

3 Chemické prvky

34

...

3.1 Periodická tabuľka prvkov

36

...

3.2 Kovy, polokovy a nekovy

40

...

3.3 Vodík

42

...

3.4 Kyslík

44

...

3.5 Kovy

44

...

3.5.1 Železo – najvýznamnejší kov

46

...

3.5.2 Sodík a draslík – alkalické kovy

48

...

3.6 Zhrnutie učiva

49

...

3.7 Otázky a úlohy

49

 ...

3.7.1 Periodická tabuľka prvkov (časť 3.1), Kovy, polokovy a nekovy (časť 3.2)

50

...

3.7.2 Vodík (časť 3.3), Kyslík (časť 3.4)

51

...

3.7.3 Železo – najvýznamnejší kov (časť 3.5.1), Sodík a draslík – alkalické kovy (časť 3.5.2)

53

...

4 Chemické zlúčeniny

54

...

4.1 Voda

56

...

4.2 Oxidy

56

...

4.2.1 Názvoslovie oxidov

58

...

4.2.2 Oxidy v stavebníctve

59

...

4.2.3 Oxidy v životnom prostredí

62

...

4.3 Kyseliny

62

...

4.3.1 Kyseliny v domácnosti

63

...

4.3.2 Skúmanie kyslosti roztokov

64

...

4.3.3 Zloženie a vlastnosti kyselín

65

...

4.3.4 Významné kyseliny

68

...

4.4 Hydroxidy

68

...

4.4.1 Skúmanie zásaditosti roztokov

69

...

4.4.2 Zloženie a vlastnosti hydroxidov

70

...

4.4.3 Významné hydroxidy

72

...

4.5 Soli

72

...

4.5.1 Čo sú soli

73

...

4.5.2 Významné soli

76

...

4.6 Zhrnutie učiva

77

...

4.7 Otázky a úlohy

77

...

4.7.1 Voda (časť 4.1)

78

...

4.7.2 Oxidy (časť 4.2)

79

...

4.7.3 Kyseliny (časť 4.3)

80

...

4.7.4 Hydroxidy (časť 4.4)

81

...

4.7.5 Soli (časť 4.5)

83

...

5 Chemické reakcie

84

...

5.1 Chemické reakcie a chemické rovnice

86

...

5.2 Neutralizácia

88

...

5.3 Redoxné reakcie

90

...

5.4 Zhrnutie učiva

91

...

5.5 Otázky a úlohy

91

...

5.5.1 Chemické reakcie a chemické rovnice (časť 5.1)

92

...

5.5.2 Neutralizácia (časť 5.2)

93

...

5.5.3 Redoxné reakcie (časť 5.3)

95

...

6 Laboratórne práce

96

...

6.1 Meranie pH rôznych látok

97

...

6.2 Pozorovanie zmeny sfarbenia prírodných farbív v závislosti od kyslosti a zásaditosti roztoku

98

...

6.3 Neutralizácia

99

...

6.4 Reakcia kyseliny s kovom

98

...

6.5 Príprava síranu vápenatého

99

...

6.6 Príprava oxidu meďnatého

102

...

7 Riešenia otázok a úloh

110

...

8 Literatúra

111

...

9 Register

Autor: RNDr. Helena Vicenová
Vydavateľstvo: EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.
Rok vydania: 2012
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS