eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Celkové hodnotenie
Učitelia: 77%, 24 hlasov
Žiaci: 75%, 74 hlasov

Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Späť

Obsah

7

...

NEŽIVÁ PRÍRODA A JEJ POZNÁVANIE

8

...

Neživá príroda

11

...

ZEM A JEJ STAVBA

12

...

Stavba Zeme

14

...

Zemská kôra v pohybe

17

...

MINERÁLY A HORNINY – STAVEBNÉ JEDNOTKY ZEME

18

...

Minerály a horniny – stavebné jednotky Zeme

20

...

Praktické aktivity – Rozlišovanie a poznávanie minerálov a hornín

22

...

Stavba a vlastnosti minerálov

26

...

Praktické aktivity – Pozorovanie stavby a vlastností minerálov a hornín

28

...

Ochrana významných minerálov – Výberová téma

31

...

GEOLOGICKÉ PROCESY

32

...

Geologické procesy a ich zdroje

34

...

Vnútorné geologické procesy

36

...

Vyvreté horniny

38

...

Rudné žily – Výberová téma

40

...

Využívanie a získavanie nerastných surovín – Výberová téma

42

...

Horotvorná činnosť a poruchy zemskej kôry

44

...

Zemetrasenie

46

...

Premena hornín a premenené horniny

48

...

Praktické aktivity – Pozorovanie vyvretých a premenených hornín

50

...

Vonkajšie geologické procesy

56

...

Usadené horniny

59

...

Praktické aktivity – Poznávanie usadených hornín

60

...

Krasové procesy

62

...

Horninotvorný cyklus – Výberová téma

65

...

HISTÓRIA ZEME

66

...

Skameneliny a vek Zeme

68

...

Geologická história zeme

70

...

Prvohory a druhohory

72

...

Treťohory a štvrtohory

75

...

PRÍRODA SLOVENSKA

76

...

Geologická história a stavba Slovenska

80

...

Osobitosti neživej prírody Slovenska – Výberová téma

84

...

Praktické aktivity – Poznávanie neživej prírody v okolí

86

...

Ochrana neživej prírody – Výberová téma

89

...

EKOLOGICKÉ PODMIENKY ŽIVOTA

90

...

Organizmy a prostredie

92

...

Neživé zložky prostredia

96

...

Dôsledky znečisťovania vzduchu, vody a pôdy

98

...

Živé zložky prostredia

100

...

Spoločenstvo

102

...

Praktické aktivity – Pozorovanie a poznávanie spoločenstiev organizmov okolia

104

...

Ekosystém

106

...

Život ekosystému

108

...

Praktické aktivity – Poznávanie ekosystémov a ich život

110

...

Biosféra

112

...

Biologická a ekologická rovnováha

114

...

Globálne environmentálne problémy a ich riešenie

 

...

PRÍLOHY

118

...

Príloha 1 Znaky a vlastnosti minerálov

118

...

Prehľad vybraných znakov minerálov

119

...

Určovacia tabuľka minerálov

120

...

Kryštálové sústavy

121

...

Minerály a ich vlastnosti

123

...

Príloha 2 Znaky a vlastnosti hornín

124

...

Príloha 3 Minerálne zloženie hornín

125

...

Príloha 4 Geologické obdobia vývoja Zeme

126

...

Príloha 5 Geologická mapa Slovenska

Autor: PaedDr. Mária Uhereková; PhD., RNDr. Mária Bizubová,
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o., Bratislava (www.spn.sk)
Rok vydania: 2011
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS