eAktovka

Knižnica

Vyhľadajte dielo podľa jeho názvu alebo autora:
Bioenergetika pre stredné odborné školy pôdohospodárskeho zamerania.
Celkové hodnotenie
Učitelia: 100%, 2 hlasy
Žiaci: 100%, 2 hlasy

Bioenergetika pre stredné odborné školy pôdohospodárskeho zamerania.

Späť

Obsah 

6 ... Predslov
7 ... 1 Energia a jej zdroje
7 ... 1.1 Čo je to energia
8 ... 1.2 Zákony termodynamiky
10 ... 1.3 Jednotky energie
11 ... 1.4 Zdroje energie
11 ... 1.5 Energetika a bioenergetika
12 ... Zopakovanie hlavného učiva / Kontrolné otázky / Úlohy / Cvičenia
13 ... 2 Neobnoviteľné energetické zdroje
14 ... 2.1 Fosílne palivá
14 ... 2.1.1 Uhlie
15 ... 2.1.1.1 Tepelná elektráreň – príklad energetického využitia uhlia
16 ... 2.1.2 Ropa
17 ... 2.1.2.1 Frakčná destilácia ropy – príklad získavania pohonných látok
18 ... 2.1.3 Zemný plyn
19 ... 2.1.3.1 Stlačený zemný plyn – príklad využívania pohonnej látky
20 ... 2.2 Jadrové palivo
20 ... 2.2.1 Urán
21 ... 2.2.1.1 Jadrová elektráreň – príklad energetického využitia uránu
23 ... Zopakovanie hlavného učiva / Kontrolné otázky / Úlohy / Cvičenia
25 ... 3 Obnoviteľné energetické zdroje
25 ... 3.1 Slnečná energia
27 ... 3.1.1 Využívanie slnečnej energie
27 ... 3.1.1.1 Výroba tepla a teplej vody – solárny systém
29 ... 3.1.1.2 Výroba elektriny - fotovoltaický systém
30 ... 3.2 Veterná energia
31 ... 3.2.1 Využívanie veternej energie
31 ... 3.2.1.1 Výroba elektriny – veterná elektráreň
33 ... 3.3 Vodná energia
34 ... 3.3.1 Využívanie vodnej energie
34 ... 3.3.1.1 Výroba elektriny – vodná elektráreň
36 ... 3.4 Geotermálna energia
37 ... 3.4.1 Využívanie geotermálnej energie
38 ... 3.4.1.1 Výroba tepla a teplej vody z geotermálnej energie
38 ... 3.4.1.2 Výroba elektriny – geotermálna elektráreň
39 ... 3.5 Stav vo využívanie obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku
40 ... Zopakovanie hlavného učiva / Kontrolné otázky / Úlohy / Cvičenia
43 ... 4 Biomasa
44 ... 4.1 Vznik biomasy
44 ... 4.1.1 Kolobeh uhlíka
46 ... 4.2 Poľnohospodárska biomasa
47 ... 4.2.1 Rastlinná biomasa – fytomasa
49 ... 4.2.2 Energetické plodiny
49 ... 4.2.2.1 Tradičné poľnohospodárske plodiny s využitím v bioenergetike
51 ... 4.2.2.2 Energetické plodiny bylinného charakteru
53 ... 4.2.2.3 Trváce výbežkaté trávy
55 ... 4.2.3 Živočíšna biomasa – zoomasa
56 ... 4.2.3.1 Maštaľné hnojivá
57 ... 4.3 Drevná biomasa – dendromasa
59 ... 4.3.1 Hospodárske dreviny
60 ... 4.3.2 Rýchlorastúce dreviny
61 ... 4.3.2.1 Druhy rýchlorastúcich drevín
64 ... 4.4 Biomasa priemyselných a komunálnych odpadov
65 ... Zopakovanie hlavného učiva / Kontrolné otázky / Úlohy / Cvičenia
68 ... 5 Technológia pestovania, zberu a spracovania biomasy
68 ... 5.1 Technológia pestovania biomasy energetických bylín
68 ... 5.1.1 Zakladanie porastov energetických bylín
71 ... 5.1.2 Príprava pôdy pre založenie a ošetrovanie porastov energetických 
    bylín
72 ... 5.1.3 Hnojenie porastov energetických bylín
73 ... 5.1.4 Termín zberu porastov energetických bylín
74 ... 5.2 Technológia pestovania dendromasy rýchlorastúcich drevín
74 ... 5.2.1 Zakladanie porastov rýchlorastúcich drevín
75 ... 5.2.2 Príprava pôdy pre výsadbu plantáže rýchlorastúcich drevín
76 ... 5.2.3 Sponová vzdialenosť
77 ... 5.2.4 Výsadba porastov rýchlorastúcich drevín
78 ... 5.2.5 Hnojenie porastov rýchlorastúcich drevín
78 ... 5.2.6 Škodcovia a choroby plantáží rýchlorastúcich drevín
78 ... 5.3 Technológia zberu porastov energetických bylín
78 ... 5.3.1 Zber porastov energetických bylín na spaľovanie
79 ... 5.4 Technológia zberu porastov rýchlorastúcich drevín
80 ... 5.5 Technológia výroby lesných štiepok
81 ... 5.6 Skladovanie fytomasy a dendromasy na energetické účely
82 ... 5.6.1 Skladovanie fytomasy energetických bylín
82 ... 5.6.2 Skladovanie a sušenie dendromasy
84 ... 5.7 Technológia zberu zoomasy
87 ... 5.8 Technológia spracovania biomasy ako energetického nosiča
91 ... Zopakovanie hlavného učiva / Kontrolné otázky / Úlohy / Cvičenia
95 ... 6 Energetické využitie biomasy
95 ... 6.1 Spaľovanie biomasy
96 ... 6.1.1 Vlastnosti biomasy ako paliva
100 ... 6.1.2 Výroba elektriny
102 ... 6.1.3 Výroba tepla a chladu
104 ... 6.1.4 Zariadenia na spaľovanie biomasy
113 ... 6.1.5 Spaľovne - Technologické linky na spaľovanie biomasy
115 ... 6.2 Výroba bioplynu
115 ... 6.2.1 Vznik bioplynu
119 ... 6.2.2 Vlastnosti bioplynu a úprava bioplynu
120 ... 6.2.3 Technológie výroby bioplynu
122 ... 6.2.4 Suchá fermentácia
123 ... 6.2.5 Mokrá fermentácia
128 ... 6.2.6 Bioplynová stanica
132 ... 6.3 Biopalivá
133 ... 6.3.1 Biopalivá prvej generácie
135 ... 6.3.1.1 Technológia výroby metylesterov repky olejnej
135 ... 6.3.1.1.1 Spracovanie semien repky olejnej - lisovanie
137 ... 6.3.1.1.2 Úprava vylisovaných olejov - rafinácia
137 ... 6.3.1.1.3 Esterifikácia oleja z repky olejnej
139 ... 6.3.1.2 Technológia výroby bioetanolu
139 ... 6.3.1.2.1 Technológia výroby bioetanolu z obilnín
141 ... 6.3.1.2.2 Technológia výroby bio-ETBE (etyl-terc.-butyléter)
141 ... 6.3.2 Biopalivá druhej generácie
142 ... 6.3.2.1 Technológia získavania biopalív druhej generácie
143 ... 6.3.2.2 Charakteristika biopalív druhej generácie
144 ... Zopakovanie hlavného učiva / Kontrolné otázky / Úlohy / Cvičenia
149 ... 7 Energetická a ekonomická efektívnosť využívania biomasy
150 ... 7.1 Energetická efektívnosť využívania biomasy
151 ... 7.2 Ekonomická efektívnosť využívania biomasy
152 ... 7.2.1 Hodnotenie investičných projektov
154 ... 7.2.2 Hodnotenie ekonomickej efektívnosti nosičov energie
156 ... Zopakovanie hlavného učiva / Kontrolné otázky / Úlohy / Cvičenia
158 ... 8 Dôsledky využívania biomasy na energetické účely
158 ... 8.1 Potravinová a energetická bezpečnosť štátu
159 ... 8.2 Vplyv využívania energie na životné prostredie
159 ... 8.2.1 Vplyv využívania fosílnych palív na životné prostredie
159 ... 8.2.1.1 Skleníkový efekt
160 ... 8.2.1.2 Zmena klímy
161 ... 8.2.1.3 Acidifikácia
162 ... 8.2.2 Vplyv využívania biomasy na životné prostredie
165 ... 8.2.2.1 Biomasa a ovzdušie
166 ... 8.2.2.2 Biomasa a pôda
168 ... 8.2.2.3 Biomasa a voda
169 ... 8.2.2.4 Biomasa a biodiverzita
170 ... Zopakovanie hlavného učiva / Kontrolné otázky / Úlohy
172 ... 9 Legislatívne prostredie využívania biomasy na energetické účely
172 ... 9.1 Oblasť energetiky
173 ... 9.2 Oblasť životného prostredia
175 ... 9.3 Oblasť správnej poľnohospodárskej praxe
176 ... 9.4 Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
178 ... Zopakovanie hlavného učiva / Kontrolné otázky / Úlohy
180 ... 10 Výkladový terminologický slovník
188 ... 11 Použitá a odporúčaná literatúra
190 ... 12 Užitočné linky
Autor: Ing. Radoslava Kanianska, PhD.; Ing. Miriam Kizeková, PhD.
Vydavateľstvo: EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o.
Rok vydania: 2013
Nahlásiť

Pozrite tiež: Edičný portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je internetová stránka, ktorá poskytuje informácie o učebnicovej politike školám,
vydavateľom a širokej verejnosti.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stránku spravuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Sledujte, čo pribúda v eAktovke pomocou služby RSS RSS